วิธีการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

มาดูขั้นตอนทำวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ !!
มาเริ่มกันเลยค่ะ 🙂

1. เข้า Link : https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php?l=th
France 2

2. Click ปุ่ม “สมัคร. เพื่อกรอกข้อมูล Online
France 3

3. กรอก E mail และตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในระบบ Visa Online

France 4

4. หลังจากกรอกข้อมูล E mail แล้ว จะได้รับข้อความยืนยันจากระบบ

France 5

5. ในขณะเดียวกันระบบจะส่ง คำยืนยันมายัง E mail ของผู้สมัคร

France 6

 

6. Click ที่ Link เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน

France 7

7. หลังจาก Click link ด้านบนเพื่อยืนยันการใช้งานหน้าจอจะแสดงผลดังนี้

 

France 8
8. ใส่ข้อมูล E mail และ รหัสที่เคยใช้สมัคร
France 9

9. เริ่มต้นการสมัครโดยกรอกข้อมูลส่วนตัว

France 10

10. เลือกประเภทวีซ่า เลือกประเภท “ท่องเที่ยว”
France 11

11. หลังจากเลือกประเถทวีซ๋าแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
France 12

12. หลังจากเลือก ยืนยันการเลือกวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว ให้ กรอกข้อมูส่วนบุคคล
France 13

France 14.1

France 14.2

 

 

France 14.3

 

France 14.4

 

 

France 14.5

France 14.6

14. บันทึกข้อมูลหลังจากกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

France 15

15.เลือกวันที่ไปยื่นเอกสารพร้อมสัมภาษณ์ และ ทำ Biometrics

France 15.2

 

16. ได้รับการยืนยันจากทาง TLS พร้อมรายละเอียด แผนที่ (ท่านต้อง print form ที่กรอกเพื่อนำมาเซ็นลายเซ็น ด้านหลัง)
France 16
การเตรียมเอกสารมีดังนี้ นะคะ

 • ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริง). สำหรับผู้เยาว์, ลายเซ็นสำหรับผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย.
 • รูปถ่ายสีประจำตัวล่าสุด หน้าตรง จำนวน 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. โดยมีพื้นหลังสีขาวและถ่ายภายใน6เดือนล่าสุด
 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)
 • หนังสือเดินทาง (สำเนา) (สำเนาของหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 • หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง) หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา) (สำเนาของหน้าหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีเชงเก้นวีซ่าหรือตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ)
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 • วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา) (หากผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
 • ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง(สำเนา)
 • สูติบัตร (สำเนา)
 • สูติบัตร ฉบับแปล (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร (สำเนา) (ในกรณีที่ผู้ปกเครองเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร ฉบับแปล (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึ่ง ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สำเนา) (ซึ่งเป็นเอกสารภาคบังคับหากเป็นผู้ปกครองเพียงผู้เดียว หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายพร้อมฉบับแปล)
 • เอกสารการปกครองเด็กออกโดยฝ่ายการปกครอง (หรือ ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (ฉบับแปล)
 • การอนุญาตโดยผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีลายเซ็นจากผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ เอกสารนี้จำเป็นในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางโดยลำพังหรือเดินทางกับผู้ใหญ่เอกสารยืนยันการอนุญาตโดยผู้ปกครองฉบับแปล (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางกับผู้เยาว์ (หน้าที่มีลายเซ็น)หรือเอกสารการปกครองผู้เยาว์ที่ออกโดยอำเภอ ทั้งนี้ต้องระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้เยาว์ ระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศ
 • เอกสารประจำตัวของบุคคลผู้ที่รับผิดชอบในตัวเด็กระหว่างที่เดินทางไปยังต่างประเทศ หากเด็กเดินทางคนเดียว
 • เอกสารประจำตัวของผู้ปกครองที่มีสิทธิในการดูแลผู้เยาว์ หากผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง
  หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา และระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการเงินตลอดระยะเวลาที่ผู้ยื่นพำนักอยู่ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ต้องระบุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ออกหนังสือฉบับนี้
 • หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)
 • รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน
 • รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 • รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร ของผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน (ฉบับแปล) (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส)
 • ประกันภัยการเดินทางควร
  สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
 • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
 • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น

แชร์ให้เพื่อน:

Anne Loft
เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft on EmailAnne Loft on FacebookAnne Loft on InstagramAnne Loft on TwitterAnne Loft on Youtube