แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้น เค้าถามอะไรเราบ้าง

แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้น Application form for Schengen visa

ส่วนใหญ่วีซ่าเชงเก้นจะมีคำถามที่คล้ายๆกันอยู่แล้วนะคะ ว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวอะไรเราบ้าง จะได้มีความมั่นใจกันมากขึ้น เราตามมาดูกันดีกว่าค่ะ

1. Surname (นามสกุล)

2. Surname at Birth = นามสกุลเดิม

3. First Name = ชื่อจริง

4. Date of Birth = วัน/เดือน/ปีเกิด

5. Place of Birth = สถานที่เกิด (จังหวัด)

6. Country of Birth = ประเทศที่เกิด

7. Current Nationality = สัญชาติ (ปัจจุบัน) / Nationality at birth = สัญชาติตอนแจ้งเกิด)

8. Sex = เพศ

9. Marital Status = สถานภาพ

Single = โสด

Married = แต่งงาน

Separated = แยกกันอยู่

Divorced = หย่าร้าง

Widow(er) = หม้าย

Other = อื่นๆ

10. In the case of minors : Surname, first name, address (if different from applicant’s), and nationality of parental authority/legal guardian = ในกรณีผู้เยาว์ที่ไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง ให้กรอกชื่อ นามสกุล บิดา มารดา และที่อยู่

11. National identity number, where applicable = เลขที่่บัตรประจำตัวประชาชน

12. Type of travel document = ประเภทของ Passport

Ordinary Passport = Passport พลเรือน และ บุคคลทั่วไป

Diplomatic Passport = Passport นักการฑูต

Official Passport = Passport ราชการ

13. number of travel document = เลขที่ Passport

14. Date of issue = วันที่ออกเล่ม Passport

15. Valid Until = Passport หมดอายุวันที่เท่าไหร่

16. Issue by = ออกให้โดยใคร

17. Applicant’s home address and E mail address = ที่อยู่ และอีเมลล์ของผู้สมัครขอวีซ่า

18. Residence in a country other than the country of current nationality = ในกรณีที่ผู้สมัครวีซ่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสัญชาติของตน

19. Current Occupation = อาชีพปัจจุบัน

20. Employer and employer’s address and telephone number = ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

21. Main Purpose of the journey = วัตถุประสงค์ของการเดินทาง

Tourism = นักท่องเที่ยว

Business = ติดต่อธุรกิจ

Visiting Family or Friends = เยี่ยมญาติ หรือ เพื่อน

Cultural = วัฒนธรรม

Sports = แข่งขันกีฬา

Official Visit = ดูงาน

Medical Reason = เหตุผลทางการแพทย์

Study = เรียนหนังสือ

Transit = เหตุผลผ่านไปยังประเทศที่สาม

Airport Transit = ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ 3 และต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเชตเชงเก้น

Other = อื่นๆ

22. Member States(s) of destination = เดินทางไปประเทศไหนบ้าง

23. Member State of first entry = ประเทศแรกที่ท่านเดินทางถึง

24. Number of entries requested = จำนวนที่เดินทางเข้าออกในเขตเชงเก้น

Single entry = เข้า 1 ครั้ง

Two entry = เข้า 2 ครั้ง

Multiple entry =เข้าออกได้หลายครั้ง

25. Duration of the intended stay or transit = ตั้งใจจะไปเที่ยวกี่วัน

26. Schengen Visas issued during the past three years = ในระยะเวลา 3 ปี ท่านเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

27. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa? ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเก็บประวัติการทำวีซ่าเชงเก้นแล้วหรือไม่

28. Entry permit for the final country destination, where applicable = ประเทศสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางออกจากประเทศเขตเชงเก้น

29. Intended date of arrival in the Schengen area = วันแรกที่ท่านเดินทางถึงประเทศในเขตเชงเก้น

30. Intended date of departure from the Schengen area = วันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในเขตเชงเก้น

31. Surname and First name of the inviting person(s) in the member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary accommodation(s) in the Member State(s) = ชื่อ และนามสกุลผู้ที่เชิญท่าน หรือ ถ้าไม่มี ให้ท่านกรอกที่พัก เช่น โรงแรม ที่ท่านจอง เป็นต้น

32. Name and address of inviting company /organization = ในกรณีที่มีองค์กร หรือ บริษัท รับรองในการเดินทางของท่านให้ระบุชื่อ และ ที่อยู่ของ บริษัท หรือ องค์กรนั้นๆ

Telephone and telefax of company/organization = หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลข Fax องค์กร หรือ บริษัท ที่รับรองในการเดินทางของท่าน

33. Cost of traveling and living during the applicant’s stay is covered = ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในกรณีไม่มีผู้เชิญ (ใช้เงินตัวเอง)

Cash = เงินสด

Traveller’s Cheques = เช็คสำหรับผู้เดินทาง

Credit Card = บัตรเครดิต

Pre-paid accommodation = การจ่ายเงินสำรองที่พักล่วงหน้า

Pre-paid transportation = การจ่ายเงินสำรองยานพาหนะล่วงหน้า

Other = อื่นๆ

ในกรณีที่มีหน่วยงาน บริษัทฯ หรือ องค์กรเชิญ

Cash = เงินสด

Accommodation provided = จัดหาที่พักให้

All expenses covered during the stay = รับรองรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

Pre-paid transportation = การจ่ายเงินสำรองยานพาหนะล่วงหน้า

Other = อื่นๆ

34. –

35. –

36. Place and Date = วันที่ และ สถานที่ Apply Visa

37. Signature = ลายเซ็น

แชร์ให้เพื่อน:

Anne Loft
เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft on EmailAnne Loft on FacebookAnne Loft on InstagramAnne Loft on TwitterAnne Loft on Youtube