Categories: BeautyHealthTravel

ทัวร์สุขภาพอเมริกา

https://www.loftgirl.com/2547/ทัวร์สุขภาพอเมริกา/

ทัวร์ USA อเมริกา Wellness Tour 10 วัน 7 คืน
บินโดย Eva Air ออกเดินทางได้ทุกวัน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก – ซานฟรานซิสโก

12.20 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาโดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air เที่ยวบินที่ BR 212 / BR 018(12.00 – 17.10 / 19.40 – 16.10)

** แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 2.30 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 17.50 ชั่วโมง **

เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา

16.10 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก / อิสระตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco Union Square  หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 2เที่ยวในซานฟรานซิสโก

เที่ยวในซานฟรานซิสโก สะพานซานฟรานซิสโก-โอ๊คแลนด์, สะพานโกลเดนเกตยอดเขาทวินพีค, พาเลซออฟไฟน์อาร์ตส, ถนนลอมบาร์ด,Fisherman’s Wharf และ Pier 39
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco Union Square  หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3ซานฟรานซิสโก – ซานโฮเซ วัคซีน Johnson & Johnson – ซานฟรานซิสโก

ซานโฮเซ / วัคซีน Johnson & Johnson
ซานฟรานซิสโก / ช้อปปิ้งย่าน Union Square
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco Union Squareหรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4ซานฟรานซิสโก – Gilroy Premium Outlets – มอนเทอร์เรย์ – ซาลีนาส

Gilroy Premium Outlets
มอนเทอร์เรย์ / ซาลีนาส
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Salinas  หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5ซาลีนาส – 17-Mile Drive – Big Sur – San Simon – Pismo Beach

ซาลีนาส  / 17-Mile Drive / Big Sur / San Simon / Pismo Beach
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Shore Cliff Hotel @ Pismo Beach หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6Pismo Beach – ซานตามาเรีย – Solvang – ซานตาบาร์บารา – มาลิบู – ลอสแอนเจลิส

Pismo Beach / ซานตามาเรีย / Solvangซานตาบาร์บารา / มาลิบู / ลอสแอนเจลิส
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Loews Hollywood Hotel  หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส – Desert Hills Premium Outlets – PCR Test

Desert Hills Premium Outlets / PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Loews Hollywood Hotelหรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส – ซานตาโมนิก้า – สนามบินลอสแองเจลีส

เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส / กิฟฟิท พาร์ค / Hollywood / ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรมย่านซันเซ็ตบูเลอวาร์ด / โรดีไอไดร์ฟ / เบเวอรี่ ฮิลล์สซานตาโมนิก้า / สนามบินลอสแองเจลีส

วันที่ 9เดินทางกลับกรุงเทพฯ

00.15 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air

เที่ยวบินที่ BR 011 / BR 211

(00.15 – 05.10 / 08.25 – 11.10)

** แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 3.15 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 20.55 ชั่วโมง **

เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา

วันที่ 10เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

11.10 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม เพื่อเตรียมตัว ASQ

***********************************

หมายเหตุ    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม

โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ

ราคาค่าบริการ ราคาท่านละ
รายละเอียด2 – 3 ท่าน4 – 5 ท่าน6 – 7 ท่าน8 – 9 ท่าน
ค่าเดินทาง ท่านละ172,000111,00090,00080,000บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ28,00028,00028,00028,000บาท

ออกเดินทางได้ทุกวัน ไม่มี หัวหน้าทัวร์จากไทย คอยดูแลอำนวยความสะดวกมี Driver Guide ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวตามระบุ หรือ เทียบเท่าในราคาเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน รวม 7 คืน
 • ค่ารถปรับอากาศ พร้อมคนขับท้องถิ่น Driver Guide ที่ชำนาญเส้นทางท่องเที่ยวตามระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเช้า รวม 7 มื้อ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ ในวงเงิน 5,000,000.-
 • ค่าดำเนินการในการทำ Certificate of Entry (COE) สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่า PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ซานฟรานซิสโก / ลอสแองเจลิส – กรุงเทพฯ

ท่านสามารถเลือกสายการบินที่ท่านต้องการได้ โดยให้มีตารางบินใกล้เคียงกับในโปรแกรม

 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่า VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ในแต่ละวัน ทางทัวร์จะประสานงานจอง หรือ พาไปร้านอาหารตามที่ท่านต้องการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, พนักงานยกกระเป๋า, ร้านอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และ ค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 • ค่า ASQ Alternative State Quarantine สถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด ท่านสามารถเลือกสถานที่ตามงบประมาณ และความพึงพอใจ

ทางบริษัทฯ สามารถทำการจองให้ได้ที่ Royal Suite Hotel Bangkok

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงที่ได้รับ หลังจากการฉีดวัคซีน ตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณา หรือ ปรึกษาแพทย์ ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว หรือ ไม่แน่ใจในสุขภาพของตัวท่านเอง

วัคซีน Johnson & Johnson สำหรับผู้เดินทางอายุ 18 – 60 ปี เท่านั้น

ASQ Alternative State Quarantine ที่ Royal Suite Hotel

ห้องพักผู้เข้าพักตรม.ราคาต่อท่านผู้พักเพิ่ม
Deluxe Room14538,000.0032,000.00
One Bedroom Suite16048,000.0032,000.00
2 Bedrooms Suite210487,000.0032,000.00
3 Bedrooms Suite3136126,000.0032,000.00
 • รถรับ 1 เที่ยวจากสนามบินมาโรงแรม โดย SIXT Limousine
 • อาหาร 3 มื้อ โดย Fuzio Catering
 • ตรวจโควิดให้ 3 ครั้ง โดย โรงพยาบาลกรุงเทพฯ

แชร์ให้เพื่อน:

เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft

เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D

Share
Published by
Anne Loft

บทความล่าสุด

วิธีปัดขนตาให้งอนงาม

วิธีปัดขนตางอนสวย สาวๆที่มีปัญหาเรื่องขนตายาวแต่ไม่งอนแก้ยากกว่าขนตาหนาแบะยาวนะคะเพราะตอนนี้เรามีมาสคาร่าหลายแบบทีเดียวที่รังสรรค์มาเพื่อดวงตาอันกลมโตของเรานะคะ การติดขนตาปลอมส่วนตัวคิดว่าไม่ธรรมชาติเลยยังไงตอนนี้สาวๆมีมาสคาร่าให้เลือกเยอะเลยค่ะแต่เทคนิคทำให้ขนตางอนสวยแบบธรรมชาติคือ……… (more…)

4 years ago

การใช้ผ้าคลุมรถ

ทำความเข้าใจกับผ้าคลุมรถ สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆคนคงเคยเข้าใจว่าการใช้ผ้าคลุมรถมีผลอย่างไรบ้าง จริงอยู่การใช้ผ้าคลุมรถอาจจะใช้กันฝุ่นได้แต่…… (more…)

4 years ago

เคล็ดลับการช้อปปิ้งสวิตเซอร์แลนด์

ช้อปปิ้งสวิตเซอร์แลนด์ที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้ การซื้อของจากสวิตเซอร์แลนด์ เช่นแบรนด์เนม นาฬิกา กระเป๋า มีข้อยกเว้นคือต้องทำ Tax refund ใขเขตแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแต่.... (more…)

5 years ago

ทำอย่างไรวีซ่าจะผ่าน

ทำอย่างไรวีซ่าเชงเก้นอเมริกาออสเตรเลียจึงจะผ่านได้ง่าย (more…)

5 years ago

ทนายขอแรง ทนายอาสา

หลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องกฎหมาย ตอนแรกก็เข้าใจว่าทนายอาสา กับทนายขอแรง Scope of work เดียวกัน แต่ (more…)

5 years ago

วิธีโอนเงินไปต่างประเทศ

การโอนเงินไปต่างประเทศ มี 2 รูปแบบ (more…)

5 years ago

 
 
Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด